Dienstverlening ondernemers

Ondernemingsloket     

Als startende ondernemer ben je verplicht je onderneming in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en een ondernemingsnummer aan te vragen. Dat geldt zowel voor handelaars, handelsvennootschappen als vrij beroepen. Een ondernemingsnummer vraag je aan via een erkend ondernemingsloket.

Nadat jouw onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen is ingeschreven, dien je een btw-identificatie aan te vragen. Ook hiervoor kan je terecht bij het Ondernemingsloket. Op dit moment dien je het btw-stelsel aan te geven waarvoor je opteert: de gewone regeling, maandelijkse aangiftes, het vrijstellingsregime, het forfaitair stelsel, enz.

Andere vergunningen of registratie voor bepaalde activiteiten

Voor verschillende beroepen gelden bijkomende verplichtingen. Afhankelijk van de activiteit en van de specifieke kenmerken van de onderneming zijn extra passende vergunningen of een registratie nodig. Voorbeelden zijn: de milieuvergunning, de registratie voor aannemers, exportvergunning, vergunning voor fabriceren of in de handel brengen van voedingswaren, enz. Ook voor dienstverlenende beroepen gelden meestal specifieke reglementeringen. Zij vragen een erkenning aan via hun orde of beroepsinstituut. Ook meer info hierover vind je bij een

Ondernemingsloket.

Sociaal secretariaat       

Wanneer u een zelfstandige activiteit begint die de aanwerving van personeel vergt, moet u een aantal administratieve formaliteiten vervullen die door de sociale wetgeving worden opgelegd. Het kan dus nuttig zijn een beroep te doen op een erkend sociaal secretariaat om die ingewikkelde stappen in uw plaats te vervullen.

Concreet voert een sociaal secretariaat verschillende taken uit, waaronder:

 •  verwerking van de gegevens met betrekking tot de lonen en de premies alsook de berekening ervan
 • de inschrijving bij een kinderbijslagfonds en een jaarlijkse vakantiekas
 • de aangiften bij de belastingen voor de bedrijfsvoorheffing en de driemaandelijkse aangiften en betalingen aan de RSZ
 • de opstelling van arbeidscontracten, het personeelsregister, verschillende sociale documenten (loonfiche, individuele rekening, vakantieattest …)
 • ...

Kmo-portefeuille   

Wat is het?

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor ondernemers financiële steun verkrijgen voor het inkopen van diensten die de kwaliteit van de onderneming verbeteren. De financiële steun is afhankelijk van de grootte van je bedrijf. Kleine ondernemingen kunnen voor 40% van de kostprijs voor advies en opleiding vergoed krijgen. Dit tot 10 000 Euro.

Wat houdt het in?

Het betreft het verkrijgen van advies voor kwaliteitsverbetering alsook tussenkomst in opleidingen en trainingen voor je personeel. Een tussenkomst kan alleen verkregen worden wanneer er beroep gedaan wordt op dienstverleners die bij de kmo-portefeuille geregistreerd zijn.

Wie komt in aanmerking?

Kmo’s en beoefenaars van vrije beroepen die in Vlaanderen gevestigd zijn. Om een subsidieaanvraag te doen, moet de onderneming eerst geregistreerd worden op www.vlaio.be .

Hoe aanvragen?

Een subsidieaanvraag gebeurt online, nadat een overeenkomst voor advies met een dienstverlener is afgesloten of nadat een personeelslid van de onderneming is ingeschreven voor een opleiding. De subsidieaanvraag moet ten laatste 14 dagen na de startdatum van de prestaties worden ingediend.

Meer informatie?

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille


Coaching en financiering     

De subsidiedatabank van Agentschap Innoveren en Ondernemen biedt een overzicht van de belangrijkste subsidie- en financieringsmogelijkheden.

Op zoek naar een mix van financiering: FINMIX. Projecten waarbij het klassieke bankkrediet alleen niet volstaat zijn bij het initiatief FINMIX van het Agentschap Innoveren en Ondernemen aan het juiste adres. 

Participatiefonds Vlaanderen en PMV. Ben je op zoek naar middelen om een zelfstandige activiteit op te starten of uit te breiden? Participatiefonds Vlaanderen verschaft leningen tegen voordelige voorwaarden.

Winwinlening. Heb je een familielid of vriend die gelooft in jou en je project? En is hij bereid om te investeren in jouw onderneming? De Winwinlening is een interessante financieringsvorm.

MicroStart verleent microkredieten, aangevuld met begeleiding en coaching, aan mensen die bij de traditionele banken geen financiering vinden.

Impulskrediet wil (startende) ondernemers die niet bij een bank terecht kunnen de nodige financiering bieden om hun eigen zaak te kunnen opstarten of verder uit te bouwen.

De Vlaamse Kredietbemiddelaar. Ondernemers die problemen hebben bij de financiering van hun zaak kunnen bij de Vlaamse Kredietbemiddelaar terecht. Deze dienst probeert dan, via een neutrale aanpak, een oplossing te zoeken voor een dergelijk dossier. De tussenkomst is gratis.

 

Sociaal verzekeringsfonds      

Elke zelfstandige dient verplicht aan te sluiten bij één van de 11 sociale verzekeringsfondsen in België. De belangrijkste taak van deze sociale verzekeringsfondsen is het innen van de sociale bijdragen van de zelfstandige. Een andere belangrijke taak van een sociaal verzekeringsfonds is haar klanten informeren en inlichten over de sociale rechten en verplichtingen. De sociaal verzekeringsfondsen verrichten hun taken in opdracht van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Het RSVZ valt onder de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken ( FOD Sociale Zaken). Door u aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en bijdragen te betalen als zelfstandige in hoofdberoep, verzekert u zich van eigen sociale rechten, zoals bijv. pensioenopbouw, verzekering voor medische zorgen, recht op kinderbijslag, … ( uw “sociaal statuut”).

Het RSVZ    

Het rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) beheert de sociale zekerheid van de zelfstandigen. Het RSVZ beschikt over een eigen socialeverzekeringsfonds, de nationale hulpkas, dat zoals de andere fondsen instaat voor de toepassing van de sociale wetgeving. Het RSVZ verzorgt ook het secretariaat voor het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen (ABC).

Contact

Adres hoofdzetel:

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

Willebroekkaai 35

1000 Brussel

 

Openingsuren: maandag - vrijdag van 8u30 tot 11u30 of op afspraak in de namiddag

Gratis nummer:  1765 - elke werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 17u (vrijdag tot 16u)

Telefoon: 02 546 42 11

Email: info@rsvz-inasti.fgov.be
www.rsvz.be  


Starterslabo     

Starterslabo heeft als doelstelling om kandidaat-ondernemers voor te bereiden op een zelfstandige activiteit in hoofdberoep. Het aftasten van de ondernemingsmogelijkheden en begeleiding bij activiteiten ter voorbereiding van een eigen zaak behoren tot de kernopdrachten. De begeleiding gebeurt voornamelijk via het aanbieden van reeksen workshops en opleidingen. Niet-werkende werkzoekenden en mensen uit de zogenoemde kansengroepen zijn hun doelpubliek.
Naast de andere workshops wordt er onder de naam ‘Labo’ onder meer een traject van een 18-tal maanden aangeboden om een eigen onderneming op te zetten. Dat traject bestaat uit twee delen : een voorbereidingsfase (van maximum 6 maanden) en een facturatiefase.
Tijdens de facturatiefase start u reeds uw ondernemersactiviteiten. U dient echter in deze fase uw aankopen en verkopen te laten gebeuren onder de noemer van Starterslabo en ook hun btw-nummer te gebruiken. Gezien deze situatie is het dan ook niet mogelijk om een onderneming op te starten met zware investeringen en/of lange termijnverbintenissen.


Volgens uw eigen situatie is het mogelijk om tijdens het traject, gedeeltelijk of volledig, een werkloosheidsuitkering te blijven ontvangen.


www.starterslabo.be


Agentschap Innoveren en Ondernemen          

Agentschap Innoveren en Ondernemen is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor ondernemers. Zij kunnen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen terecht voor informatie over financiering, subsidies, vergunningen. Het Agentschap ondersteunt het starten, de groei en de bedrijfscontinuïteit van ondernemingen. Ook hulp bij de zoektocht naar bedrijfshuisvesting is een dienst van het Agentschap. Het werkt hiervoor samen met tal van partners om al deze facetten van het ondernemerschap te stimuleren.


U kan bij hen terecht voor de volgende vragen:
 • U bent als ondernemer op zoek naar steun bij de Vlaamse overheid?
 • U wil meer weten over formaliteiten en vergunningen?
 • U zoekt een vestigingsplaats of uitbreidingsmogelijkheden?
 • U zoekt financiering voor het starten van uw onderneming of voor een nieuw project?
 • U wil innoveren met de hulp van de overheid?
 • U wil investeren in milieu- of energievriendelijke technologie?
 • U zoekt begeleiding bij een dossier?

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen gidst u in alle vertrouwelijkheid doorheen het overheidslandschap.

Contact informatie
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
T  0800 20 555
info@agentschapondernemen.be
www.agentschapondernemen.be

Participatiefonds Vlaanderen (PMV)    

PMV financiert ondernemers die actief zijn in Vlaanderen. Afhankelijk van de situatie of het doel van de onderneming in kwestie levert PMV financiering op maat: risicokapitaal, waarborgen voor bedrijfskredieten, voordelige leningen en investeringen via externe fondsen. Zeker het vermelden waard zijn haar voordelige leningsproducten:

 1. De startlening is een lening van maximum  100 000 euro voor starters die ten hoogste 4 jaar actief zijn.
 2. De KMO-cofinanciering is een achtergestelde lening van maximum 350 000 euro. Bestemd voor starters en bestaande ondernemingen. De lening wordt altijd gecombineerd met een cofinanciering. 

 

Syntra Vlaanderen       

Syntra Vlaanderen is een agentschap van de Vlaamse overheid. Samen met vijf erkende centra vormt Syntra Vlaanderen het Syntra-netwerk. Opleiden van ondernemers is hun kernopdracht. De vijf erkende vormingscentra zijn: 

 • -Syntra Antwerpen en Vlaams Brabant
 • -Syntra Brussel
 • -Syntra Limburg
 • -Syntra Midden-Vlaanderen
 • -Syntra West

De centra hebben statutair een autonome structuur. In totaal hebben ze samen 26 campussen in Vlaanderen en Brussel.

Naast de klassieke opleidingen voor ondernemers en kmo-medewerkers richt Syntra zich ook naar een aantal specifieke groepen. Zo kunnen jongeren tussen 15 en 25 jaar één dag in de week les volgen in een Syntra-campus en vier dagen een vak onder de knie krijgen bij een ondernemer.

Tevens heeft Syntra Vlaanderen medewerkers in dienst die zich richten naar kansengroepen (waaronder personen met een handicap). Het is de bedoeling om de drempels tot de ondernemersvorming weg te nemen en aldus de deur naar het ondernemerschap te openen.

www.syntravlaanderen.be

 

Fiscale Bemiddelingsdienst                       

Indien u een ernstig geschil hebt met de federale belastingadministratie, dan kunt u een beroep doen op de Fiscale Bemiddelingsdienst. Dit is een onafhankelijke dienst die onpartijdig bemiddelt. Zij proberen uw standpunten met deze van de belastingadministratie te verzoenen. Uiteraard gebeurt dit binnen de normen van de wetgeving.

Meer info en contactgegevens: www.fiscalebemiddeling.be

Ombudsfin               

Ombudsfin vzw is bevoegd voor klachten bij een geschil met een financiële instelling.

Meer info en contactgegevens: www.ombudsfin.be  


De Vlaamse Ombudsdienst   

 

De Vlaamse Ombudsdienst heeft onder meer als taak om klachten te onderzoeken over de werking van de Vlaamse overheidsdiensten. Daarbij dient, volgens het Ombudsdecreet, geprobeerd te worden om de standpunten van de klager en de bestuursinstelling te verzoenen.

Als er een klacht binnenkomt die hij niet kan behandelen, dan dient de Vlaamse Ombudsdienst de burger door te verwijzen.

Door klachten worden structurele problemen zichtbaar die “dossieroverschrijnend” zijn. De dienst heeft ook als opdracht, om op grond van dergelijke klachten, voorstellen en aanbevelingen te formuleren. Deze zijn elk jaar terug te vinden in het jaarverslag.

Contactgegevens en meer informatie: 

www.vlaamseombudsdienst.be

Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86
1000 Brussel

info@vlaamseombudsdienst.be

Telefonisch bereikbaar op het gratis nummer 1700 tussen 9u en 19u